Acer cordatum Pax

Zi3guo3qi4

evergreen, unlobed, coriaceous

Hubei, Sichuan, Jiangxi, Zhejiang, Fujian, Guangdong, 500-1000m


Seedlings of 4 years


Seedlings of 4 years


Seedlings of 2 years


at Hangzhou Botanical Garden

The images after 2010


Sprouting in spring


New leaves


Sprouting in spring


Summer leaves

Return