Acer amplum Rehder

Kuo4ye4qi4

Deciduous, 10-20m, papery, 5 lobed

Hubei, Sichuan, Yunnan, Guizhou, Hunan
Guangdong, Jiangxi, Anhui
Zhejiang, 1000-2000m


Summer leaves of Seedling 15 cm tall


Leaves of Seedling, 2003

Return